Se caută îngrijitor la o grădiniţă

262

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacantă, de îngrijitor. Concursul se va desfăşura în luna noiembrie.

La concurs pot participa candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: au vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exerciţiu, au studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat şi minimum doi ani vechime în muncă. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedeascăstarea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Concursul va consta în două probe, una scrisă şi una practică. Proba scrisă se va desfăşura pe 10 noiembrie, iar cea practică pe 12 noiembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here