Se caută doi şoferi pentru transportul elevilor din Băleşti

366

Primăria comunei Băleşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție vacante de șofer (transport elevi) din cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Băleşti. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: persoanele pot să dețină studii generale, școală profesională sau studii medii; să dețină permis de conducere categoria D sau D+E (transport persoane); să dețină certificat de pregătire profesională a conducătorului auto categoria D sau D+E (atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane), în termen de valabilitate; vechime în specialitate (șofer transport persoane, categoria D sau D+E ) de minim 4 ani.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este ziua de 12 octombrie, ora 16.00, proba scrisă a concursurilor va avea loc pe 21 octombrie, ora 10.00, urmând ca data şi ora probei de interviu să le fie comunicate ulterior candidaţilor.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here