Se caută administrator de patrimoniu la o școală din Târgu-Jiu

287

Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea” din Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator de patrimoniu cu 1/2 normă.

La concurs pot participa persoanele cu studii medii (cu diplomă de bacalaureat), profil specializare în domeniul tehnic/economic, minimum 5 ani vechime în domeniu, cunoştinţe de operare pe calculator în limbaje specifice (contabilitate de gestiune) și experienţă în operarea cu platforma SEAP. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 februarie, ora 12.00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Candidații vor trebui să treacă de trei probe: o probă scrisă, o probă practică și un interviu. Proba scrisă și cea practică sunt programate în data de 23 februarie, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here