Scrisoare deschisă

607

Către
Adunarea Creditorilor ,,Pandurii Târgu Jiu”
Clubul Pandurii Târgu-Jiu
Administrator Juridic Ciobanu Emanoil
Administrator Special Golea Marin
Dl. Condescu Marin

Pentru informarea opiniei publice și a iubitorilor fotbalului, susținători ai echipei Pandurii Târgu-Jiu

Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu-Jiu a acționat în judecată membrii asociați, printre care și ARTEGO, solicitându-le plata angajamentelor (contribuțiilor) financiare pe anii 2013- 2017. Menționăm că ARTEGO și-a plătit contribuțiile pentru 2013-2015 conform angajamentelor.
Pentru anul 2016-2017 principalul finanţator al echipei, CEO TÂRGU-JIU, a anunțat că nu poate să mai finanţeze echipa. În aceste condiţii era imposibil ca echipa Pandurii să mai poată primi licenţa pentru anii 2016 și 2017.
Cu toate acestea, asociaţii au stabilit un buget care să permită licenţierea echipei, urmând ca bugetul să fie corectat în funcţie de posibilităţile CEO Târgu-Jiu.
Pentru anul 2016, Artego a plătit contribuţia ca și în anii anteriori (singurul dintre asociați care a ajutat echipa). Pentru anul 2017, deoarece echipa a retrogradat în divizia B, s-a făcut un alt angajament (față de începutul anului), prin care Artego nu a mai dorit să cotizeze. Menţionez că pentru aceasta s-a desfășurat o Adunare Generală a Acționarilor și este consemnat clar într-un proces verbal.
Chiar și în aceste condiţii, deși administratorul special cunoștea toate acestea, a acţionat în judecată firma ARTEGO fără aprobarea administratorului judiciar, cum prevede legea. Ulterior (de frică?) administratorul judiciar a încuviințat trimiterea în judecată a firmei ARTEGO, deşi cunoştea că se face o nedreptate (pentru anul 2017, dânsul a convocat Adunarea Generală, Pandurii retrogradând în divizia B și era obligat de statut să o convoace, iar ARTEGO în aceste condiţii nu a angajat nici o sumă), deci nu are nicio datorie.
Cum era și normal, prima instanţă, Tribunalul Gorj, a hotărât să respingă acţiunea față de ARTEGO, deoarece, așa cum am arătat și conform raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, acesta a achitat chiar în plus sume față de cele stabilite prin acordurile financiare.
Având în vedere respingerea acţiunii față de Artego a Tribunalului Gorj și situaţia extrem de dificilă în care se găsea Clubul, respectiv starea de insolvență, lipsa totală a mijloacelor financiare pentru susţinerea activității curente și pericolul iminent de intrare în faliment, reprezentanții Clubului și ARTEGO S.A. au încheiat un contract de tranzacţie la solicitarea disperată a Clubului.
Prin această Tranzacţie, în schimbul sumei de 300.000 lei, Clubul a renunţat la orice pretenţie față de S.C. ARTEGO S.A.. Reprezentanții Clubului ne-au asigurat în repetate rânduri că nu vor ataca hotărârea Tribunalului și nu și-au respectat promisiunea.
Ulterior (după ce au atacat-o la Curtea de Apel Craiova), s-au angajat că nu vor pune în executare hotărârea în situația în care ne va fi nefavorabilă și, de asemenea, și-au încălcat cuvântul.
Tranzacția s-a încheiat perfect legal: în formă autentică, conform Codului Civil și cu respectarea procedurii prevăzute de legea insolvenței numărul 85/2014 (Hotărârea Adunării Creditorilor, publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență). Cu toate că nu există niciun motiv de nelegalitate care să îl îndreptățească să nu confirme respectiva tranzacţie, judecătorul sindic a procedat exact în acest mod, încălcând acordul de voinţă al tuturor părților implicate (ARTEGO S.A., reprezentații CLUBULUI, creditori).
Această vădită nedreptate a condus în cele din urmă la situația actuală în care ARTEGO S.A. este obligată mai întâi de Curtea de Apel Craiova și apoi de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie la plata unei sumei nedatorate către Club, deşi în decursul multor ani a susţinut și uneori a salvat de la desființare această asociație sportivă. Pentru detalii atașăm DUPLICAT- CONTRACT DE TRANZACŢIE.
Acestea fiind spuse, fac apel la Adunarea Creditorilor, administratorul special, administratorul judiciar, domnul Marin Condescu, în calitate de creditor majoritar, să renunțe la executarea silită a firmei ARTEGO.
Menționez încă o dată că Artego a salvat în multe situaţii Pandurii și eu personal am răspuns solicitărilor disperate (uneori) ale domnului Marin Condescu de ajutor. Acum este rândul dumneavoastră, domnule Marin Condescu, să interveniţi să opriţi executarea ARTEGO.
Numai așa vă puteți salva onoarea și cuvântul dat față de mine și firma ARTEGO.
Numai așa puteți salva onoarea domnului Golea și, mai ales, numai așa puteți salva onoarea domnului administrator special.
Sunt sigur că o veţi face!
Director General,
Viorel David

CONTRACT DE TRANZACŢIE
Între subsemnații: SC ARTEGO SA, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, strada Ciocârlău, numărul 38, judeţul Gorj, cod unic de înregistrare R02157428, înmatriculată în registrul comerţului sub numărul J18/1120/1991, având capacitate juridică de la data de 12.11.1991, conform certificatului de înregistrare seria B nr. 1206965/21.03.2008, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, reprezentată prin director general DAVID VIOREL, CNP…, domiciliat în municipiul Târgu-Jiu, strada….. numărul…, judeţul Gorj, pe de o parte, şi CLUBUL SPORTIV „PANDURII-LIGNITUL” TG.-JIU, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Victoriei nr.22, judeţul Gorj, având cod unic de înregistrare 12606990, persoană juridică aflată în reorganizare judiciară, reprezentată prin administrator special, GOLEA MARIN, domiciliat în comuna Runcu, sat… nr…., judeţul Gorj, cod numeric personal …., numit în baza procesului verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaților – Membri Fondatori ai CLUBULUI SPORTIV „PANDURII-LIGNITUL” TG.JIU nr.5067/26.10.2016 şi prin CONSULTING COMPANY – I.P.U.R.L., cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Tudor Vladimirescu numărul 15, judeţul Gorj, înregistrată sub numărul RSP 0160, după cum rezultă din certificatul de înregistrare eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în insolvenţă din România, cod fiscal 20570294, numită administrator judiciar prin încheierea numărul 60/19.10.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul numărul 4036/95/2016, confirmat prin procesul-verbal al adunării creditorilor debitorului CLUBULUI SPORTIV „PANDURII-LIGNITUL” TG. JIU din data de 13.02.2017, reprezentată prin CIOBANU EMANOIL, cod numeric personal …., cu domiciliul în municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj, pe de altă parte, în baza art. 2267 şi următoarele din Ncc., s-a încheiat prezentul contract de tranzacţie în următoarele condiţii:…………………………………………………..
Având în vedere că prin cererea introdusă la Tribunalul Gorj – Secţia a Il-a Civilă şi înregistrată sub numărul 6274/95/2017, reclamantul Club Sportiv Pandurii – Lignitul Tg. Jiu a chemat în judecată pârâții Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, Artego SA, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local Tg-Jiu, Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora Ia plata sumelor reprezentând cotizaţia aferentă perioadei 2013 – 2017, după cum urmează: CEO SA – 7.810.334 (şapte milioane opt sute zece mii trei sute treizeci şi patru) lei, Artego SA – 6.110.000 (şase milioane una sută zece mii) lei, Consiliul Local Tg-Jiu – 2.924.000 (două milioane nouă sute douăzeci şi patru mii) lei, Consiliul Judeţean Gorj – 1.400.000 (un milion patru sute mii) lei, USMO – 390.000 (trei sute nouăzeci mii) lei, sume actualizate la zi, cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, cerere ce a format dosarul nr.6274/95/2017 al Tribunalului Gorj, în care s-a pronunţat la data de 12.07.2018, sentinţa nr.91/2018, prin care pârâţii, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local Tg-Jiu, Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, au fost obligaţi la plata despăgubirilor reprezentând contravaloarea cotizaţiei cu dobânda legală şi indicele de inflaţie după cum urmează: Complexul Energetic Oltenia SA – 6.398.608,88 (şase milioane trei sute nouăzeci şi opt de mii şase sute opt şi 88%) lei, Consiliul Local Tg-Jiu – 2.090.028,93 (două milioane nouăzeci de mii douăzeci şi opt şi 93%) lei, Consiliul Judeţean Gorj – 512.303,65 (cinci sute doisprezece mii trei sute trei şi 65%) lei, Uniunea Sindicatelor Minierele Oltenia – 414.525,03 (patru sute paisprezece mii cinci sute douăzeci şi cinci şi 3%) lei, iar faţă de ARTEGO SA a fost respinsă acţiunea, însă Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg. Jiu a formulat apel împotriva sentinţei civile nr.91/2018, solicitând omologarea Variantei I la raportul de expertiză, varianta în care Artego SA datorează Clubului Sportiv Pandurii-Lignitul Tg. Jiu suma de 4.898.219,86 (patru milioane opt sute nouăzeci şi opt de mii două sute nouăsprezece şi -86%) lei şi având în vedere adresa nr.9328/26.10.2018 emisă de Artego SA prin care aceasta arată că: ,,o analiză obiectivă a conținutului dosarului conduce uşor la concluzia că nu există şanse reale de admitere a apelului Clubului în contradictoriu cu Artego SA; este cunoscută situaţia extrem de dificilă în care se află Clubul, respectiv starea de insolvenţă, lipsa totală a mijloacelor financiare pentru susţinerea activităţii curente şi implicit, pericol iminent de intrare în faliment; este de notorietate faptul că Artego SA, în calitate de membru fondator şi de asociat al Clubului Sportiv Pandurii-Lignitul Tg. Jiu, a susținut necondiționat, foarte consistent şi, uneori, în mod salvator, desfăşurarea activităţii sportive a acestui Club”, pentru stingerea litigiului, am hotărât următoarele………………………………………………………………………………………………
Artego SA achită suma de 300.000 (trei sute mii) lei Clubului Sportiv Pandurii- Lignitul Tg. Jiu, după cum urmează: suma de 100.000 (una sută mii) lei, azi, data încheierii prezentului act, suma de 100.000 (una sută mii) lei până la data de 31.01.2019 şi suma de 100.000 (una sută mii) lei până la data de 31.03.2019 şi nu va solicita nici un drept, indiferent de soluţia dată de instanţă în condiţiile în care se va contesta procesul verbal al adunării creditorilor din data de 05.11.2018, îndreptat prin erata la acesta, înregistrată sub numărul 4911/06.11.2018, de către oricare dintre creditori sau în condiţiile neconfirmării prezentului act de judecătorul sindic…………………………………………………………………………………
Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg.Jiu renunţă la dreptul pretins în condiţiile art. 408-409 Cpc, nemaiavând nicio altă pretenţie faţă de Artego SA…………………………………………..
Încheierea tranzacţiei a fost aprobată prin procesul verbal al adunării creditorilor debitorului Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg.Jiu nr.4895/05.11.2018, îndreptat prin erata la acesta, înregistrată sub numărul 4911/06.11.2018 şi prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 31.10.2018 al SC Artego SA………………………………………………………………..
Noi, părţile, declarăm că nu mai avem nicio pretenţie de nicio natură una împotriva celeilalte…………………………………………………………………………………………………….
Un exemplar al prezentului act va fi depus la instanţa de judecată în vederea stingerii litigiului între părţi…………………………………………………………………………………
Încheierea prezentului act se face în condiţiile art.58 alin.l lit m din legea 85/2014.
Redactat de notarul public………………………………………………………………………….

PĂRŢI,
SC ARTEGO SA,
Prin reprezentant,
DAVID VIOREL
CLUBUL SPORTIV PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu
Prin reprezentant,
GOLEA MARIN
CONSULTING COMPANY – I.P.U.R.L
Prin reprezentant,
CIOBANU EMANOIL

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here