SCRISOARE DESCHISĂ

303

Excelenţei Sale Ministrul Sănătăţii
Domnului Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Stimate Domnule Nicolae Bănicioiu,
Stimate Domnule Vasile Ciurchea,

Asociaţia Patronatului Medicilor de Familie Gorj îşi exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care prevederi neclare, confuze, abuzive chiar, cuprinse în Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 sunt interpretate de către Casele judeţene de asigurări sociale de sănătate producând mari distorsiuni în derularea contractelor de furnizare de servicii medicale.
1. Anexa 3 la Norme, “Contract de Furnizare de servicii medicale în medicina primară” constituid, conform titulaturii din textul Normelor, “model” este preluată de toate Casele judeţene de asigurări de sănătate în integralitatea ei şi prezentată spre semnare furnizorilor de servicii în medicina primară fără respectarea dreptului acestora la negocierea prealabilă, individuala sau prin reprezentanţii autorizaţi, conform prevederilor legale în domeniu: Legea 95/2006, H.G 400/2014, Noul Cod Civil începând cu Art. 1167 şi continuând cu celelalte. Este de notorietate faptul că, cel putin în cazul medicinei primare, majoritatea Caselor judeţene de asigurări refuză orice modificare a textului propus spre semnare reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie.
2. Această atitudine de forţă, nejustificată de vreo prevedere legală şi, în orice caz contrară spiritului pentru care s-au considerat necesare aceste contracte, ignoră existenţa punctului de vedere al furnizorului de servicii medicale personajul principal în derularea contractului. Lipsa oricărei oportunităţi pentru medicii de familie de a-şi practica profesia în afara contractului cu asigurătorul, dat fiind cadrul legislativ şi contextul socio-economic, obligă furnizorii de servicii medicale în medicina primară să accepte orice condiţii stabilite de Casă şi, mult mai grav, să se supună oricăror prevederi sau interpretări ale acestora impuse arbitrar, neprofesionist, în deplin dispreţ pentru litera şi spiritul legii, faţă de morală şi partenerul de contract.
3. O asemenea prevedere se regăseşte în Anexa 3 la Norme, Art. 7 lit z “să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond și pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens”. Eticheta absolut halucinantă de “act administrativ” ataşată fără nicio justificare legală, logică sau măcar enunţată ca atare manevrei de activare a cardului de asigurări de sănătate de către un furnizor de sănătate, sub nicio formă emitent de acte administrative, în sensul legii, a condus la rezilierea de drept de către Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Iaşi a contractului de furnizare de servicii medicale al Cabinetului Medical Individual dr. Ibănescu lăsând pe drumuri un medic cu o vechime considerabilă, cu o listă de pacienţi consistentă ce indică o apreciere deosebită a activităţii profesionale a medicului Ibănescu Magda.
4. În sensul celor mai sus arătate Asociaţia Patronatului Medicilor de Familie Gorj cere ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurărilor de Sănătate:
– Analizarea imediată a « cazului » Magda Ibănescu şi stabilirea gradului de vinovăţie al C.J.A.S. Iaşi în interpretarea abuzivă şi cu rea-credinţă, total exterioară legislaţiei în vigoare a lit.z, Art.7 din Anexa 3 la Normele metodologice.
– Revizuirea actualului text al Anexei 3 la Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014, act normativ adoptat prin Ordin Comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi punerea lui în acord cu legislaţia în vigoare astfel încât să nu mai fie posibile interpretări eronate ale diverselor prevederi.
– Elaborarea viitorului Contract – cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a sa prin consultarea largă şi din timp a asociaţiilor furnizorilor de servicii medicale, pe un draft conceput profesionist care să ţină cont de interesele celor cărora li se adresează obiectul contractului dar şi ale furnizorilor de servicii, în spiritul şi litera Noului Cod Civil şi al practicii europene în domeniu. Este esenţial ca într-un viitor Contract-cadru rolul Caselor de asigărări să se rezume la asumarea totală a relaţiei cu asiguratul, eliberând astfel furnizorul de servicii de sănătate de obligaţiile extramedicale ce-i revin astăzi prin prevederile contractuale, la transmiterea către furnizori a serviciilor de care beneficiază asiguraţii, la stabilirea prin negociere cu C.M.R a standardelor de calitate ale acestor servicii, şi la nivelul plăţilor către furnizori. Detaliile privind derularea contractelor trebuie să fie stabilite de către furnizorii înşişi prin negocieri directe între ei sau reprezentanţii lor mandataţi şi Casele judeţene, semnatari ale contractelor de furnizare de servicii medicale în medicina primară.
Vă mulţumim pentru atenţia acordată acestei probleme atât de importante exprimându-ne totodată speranţa într-un răspuns în măsură să lămurească poziţia dumneavoastră în raport cu cele solicitate.
Preşedinte A.P.M.F. dr. Moisescu Mihail

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here