Propunere CNE pentru planurile-cadru de liceu: materii la alegere din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii

860

Consiliul Național al Elevilor (CNE) propune introducerea conceptului de „curriculum la decizia elevului din oferta școlii” (CDEOȘ) în sistemul de învățământ preuniversitar și modificarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal, astfel încât în clasele a XI-a și a XII-a/a XIII-a, ponderea disciplinelor CDEOȘ să crească în comparație cu ponderea disciplinelor din trunchiul comun, iar elevul să aibă oportunitatea de a-și alege materiile.

Potrivit reprezentanților elevilor, proiectele de plan cadru pentru învățământul liceal (filierele teoretic, vocațional și tehnologic) și pentru învățământul profesional, lansate în dezbatere publică pe data de 5 ianuarie, nu respectă succesiunea firească a etapelor creionării curriculumului: identificarea subiectelor a căror abordare va genera deprinderea calitativă a unui număr maxim de elemente din profilul de formare absolventului, integrarea acestor componente în discipline specifice, stabilirea unei programe care să satisfacă obiectivul propus și, ulterior, în funcție de volumul și complexitatea noilor materii, creionarea planurilor-cadru. ,,Planurile-cadru lansate în dezbatere publică dezamăgesc prin faptul că nu aduc o viziune reformatoare în plan curricular, ci păstrează abordarea desuetă prezentă în toate modelele curriculare aprobate și promovate de către Ministerul Educației în ultimii ani. În ceea ce privește variantele propuse, schimbările aduse structurii curriculare sunt minore, atât pentru ciclul inferior, cât și pentru ciclul superior al liceului. Trunchiul comun este compus, în mod rudimentar, din materiile clasice, prezente și până acum în curricula națională, fără a fi în mod direct corelate cu profilul absolventului și fără a pune cu adevărat accent pe deprinderea competențelor de viață. În varianta 2 (atât pentru ciclul inferior al liceului, cât și pentru cel superior) putem observa o comasare nejustificată a Curriculumului Diferențiat (CD) și a Curriculumului la Decizia Școlii (CDȘ). Ambele variante prezintă o pondere majoritară a materiilor din trunchiul comun, din clasa a IX-a și până în clasa a XII-a, fapt care limitează în mod semnificativ posibilitatea elevilor de a-și particulariza parcursul educațional în funcție de scopurile și dorințele de învățare proprii”, se arată într-un document publicat pe site-ul CNE. În acest context, reprezentanții elevilor propun introducerea conceptului de „curriculum la decizia elevului din oferta școlii” (CDEOȘ) în sistemul de învățământ preuniversitar, prin modificarea art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și modificarea OMEC nr. 5915/2020 privind aprobarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, urmărind următoarele obiective: redenumirea componentei de „curriculum la decizia școlii” (CDȘ) în „curriculum la decizia elevului din oferta școlii” (CDEOȘ); reconfigurarea procedurii de implementare a CDEOȘ, astfel încât să se pună accentul pe implicarea elevului în procesele decizionale (fiecare clasă de elevi să propună un opțional, iar comisia de curriculum și consiliul de administrație ale unităților de învățământ să verifice oportunitatea includerii acestora în oferta școlii); după ce oferta a fost finalizată, elevii să fie informați cu privire la conținutul fiecărei discipline CDEOȘ și să aleagă, în mod anonim și liber, opțiunile dorite; regândirea modului de stabilire al materiilor prevăzute în curriculumul la decizia școlii, pentru a înlătura condiția majorității elevilor dintr-o clasă și, în schimb, a crea posibilitatea unor grupe formate dintr-un număr minim de aproximativ 15 elevi, care să își fi exprimat interesul pentru respectivul obiect de studiu. În ceea ce privește planurile-cadru pentru învățământul liceal, CNE propune modificarea acestora astfel încât, în clasele a XI-a și a XII-a/a XIII-a, ponderea disciplinelor CDEOȘ să crească în comparație cu ponderea disciplinelor din trunchiul comun, pentru ca elevul să aibă oportunitatea de a-și alege materiile care îl ajută în parcursul educațional, cu finalitate în integrarea în societate și inserția pe piața muncii. Alte propuneri vizează redefinirea trunchiului comun, astfel încât disciplinele cuprinse în acesta să răspundă în mod real nevoilor elevilor și, totodată, să le asigure acestora noțiuni de cultură generală din fiecare arie curriculară și includerea reprezentanților elevilor în procesul de monitorizare și evaluare a implementării CDEOȘ, prin modificarea componenței comisiei de curriculum de la nivel școlar, stabilită de ROFUIP.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here