Probă scrisă pentru ocuparea posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar

660

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar vor consta într-o probă scrisă. Excepție fac posturile didactice/catedrele din unitățile de învățământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau în unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților, pentru ocuparea cărora candidații vor trebui să susțină și o probă orală.

La începutul acestei săptămâni, în Monitorul Oficial, a fost publicat ordinul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului. Potrivit documentului, ,,începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.959/2013, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020”. Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau în unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, candidații susțin și o probă orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative „Admis/Respins“. Fac excepție de la această prevedere candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învățător/profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar. La proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probei orale rămânând definitiv. Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul școlar, astfel încât proba orală de cunoaștere a limbii din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susținute și în sistem online. Pentru angajare pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la proba scrisă. ,,Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice/orale și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susținute și în sistem online. Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizate de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrare a contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online”, se mai precizează în ordinul Ministerului Educației și Cercetăriit.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here