Primăria Vladimir recrutează un asistent medical comunitar

549

Primăria comunei Vladimir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent medical comunitar, funcţie contractuală de execuţie vacantă (cu nivel de studii PL) din cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Vladimir, judeţul Gorj. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii – şcoală postliceală sanitară sau studii superioare de specialitate – specializare – asistent medical generalist; vechime în specialitate – minimum 6 luni; certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Remânia; avizul de exercitare a profesiei, valabil la data concursului. Examenul se va organiza conform calendarului următor: 26 iunie 2018 – data limită pentru depunerea dosarelor; 4 iulie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului se vor comunica ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here