Primăria Tismana angajează tractorist

359

Primăria Orașului Tismana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat I (tractorist). Dosarele de concurs se depun până pe data de 11 iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat I (tractorist), în cadrul Primăriei Tismana, sunt: nivelul studiilor: profesionale sau medii; permis de conducere categoriile B, BE, C, CE, D, DE; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 10 ani.

Calendarul concursului
Concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (tractorist), în cadrul Primăriei Tismana, se va organiza conform calendarului următor: 11 iulie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor; 18 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 20 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Bibliografia, documentele necesare dosarului de concurs şi alte relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Tismana, str. Tismana nr. 153, județul Gorj, sau telefon 0253/206101.
M.S.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns la gorjanul Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here