Primăria Teleşti angajează economist, pe perioadă de un an

360

U.A.T. – Comuna Teleşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 1 an, a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de inspector de specialitate, gradul I A – Compartiment buget şi contabilitate publică. (Rectificare conform M.O. nr. 613/25.06.2018, partea a III-a). Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 5 iulie, iar candidaţii trebuie să fie absolvenţi de ştiinte economice şi să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul – ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – minimum 5 ani.

Calendarul concursului de angajare
Concursul de angajare organizat de către Primăria Teleşti se va desfăşura conform calendarului următor: 05 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 12 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă. 17 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T – Comuna Teleşti, judeţul Gorj, telefon 0253.276.482.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here