Primăria Rovinari lansează proiectul ”Pro Educație”! Se caută un manager de proiect

275

Primăria Oraşului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, perioadă de implementare proiect “Pro Educație”, finanţat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803 a funcției contractuale temporar vacante de manager de proiect.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – 4 ani; experienţă generală în muncă – 10 ani; experienţă specifică în activităţi de conducere şi coordonare/cursuri sau studii de specialitate în domeniul managementului de proiect – 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 noiembrie 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 5 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 10 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Astăzi, lansarea proiectului
Totodată, Primăria orașului Rovinari organizează, astăzi, începând cu ora 12.00, la Casa de Cultură din oraș, conferința de lansare a proiectului “Pro Educaţie – măsuri integrate pentru copii, părinți, educatori și personal de sprijin, în vederea creșterii participării la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și reducerii părăsirii timpurii a școlii”, POCU/74/6/18/106803. Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 1.184 de persoane din oraşul Rovinari. Axa prioritară a proiectului este Axa Prioritară 6: ”Educație și competențe”, iar obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea accesului la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în corelare cu îmbunătăţirea competențelor personalului didactic și de sprijin pentru servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, în vederea încurajării educaţiei şi prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate. Valoarea totală a proiectului este de 6.121.892,15 lei, din care contribuția Uniunii Europene este 5.203.608,33 lei. Proiectul ”Pro Educaţie” prevede o multitudine de programe destinate copiilor de vârstă ante preşcolară, preşcolară, şcolară şi liceală şi părinţilor/bunicilor/tutorilor acestora, precum şi activităţi de formare şi motivare a cadrelor didactice şi a personalului de management şi de sprijin din unităţile de învăţământ din oraşul Rovinari.
Evenimentul de lansare a proiectului reprezintă o bună ocazie de informare a tuturor participanților şi în special a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice cu privire la oportunitățile proiectului ”Pro Educaţie”, precum şi o şansă de a se înscrie în grupul ţintă al proiectului. Proiectul este co/finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here