Primăria Rovinari caută inspector pentru compartimentul IT

323

Primăria orașului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacantă, de inspector de specialitate I A – Compartiment IT. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: să aibă cetăţenia română, să aibă o stare de sănătate bună, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să îndeplinească cerinţele de studii şi vechime conform postului scos la concurs, să nu fi fost condamnată definitiv pentru infracţiuni împotriva umanităţii ori de fals şi corupţie.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: deţinerea de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniile automatică, automatică şi informatică, informatică, electronică, tehnologia informației şi calculatoarelor; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum şapte ani.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 5 mai, ora 16.00, proba scrisă urmând să aibă loc pe 13 mai, de la ora 11:00, iar interviurile să fie susţinute pe 18 mai.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; CV.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here