Primăria Rovinari angajează administrator public și șofer

243

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor  contractuale, după cum urmează: administrator public, perioadă determinată – mandatul primarului; şofer I – compartiment transport, parcări. Pentru postul de administrator se cere o vechime de 10 ani, iar pentru cel de șofer candidații trebuie să aibă o experiență profesională în calitate de șofer de minimum trei ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de administrator public la Primăria Orașului Rovinari sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe tehnico-inginereşte şi ştiinţe educaţionale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 10 ani vechime.
Pentru postul de şofer I – Compartiment Transport, Parcări sunt necesare: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria D; atestat pentru transportul rutier de persoane (în termen de valabilitate); vechime în muncă şi experienţă profesională în calitate de şofer: minimum trei ani vechime.

Calendarul concursului
Concursul organizat de Primăria Orașului Rovinari se va organiza conform calendarului următor: 30 august 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 6 septembrie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 9 septembrie 2016, ora 11.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Rovinari din Rovinari, str. Florilor, nr. 2, Județul Gorj, telefon 0253/371.095, interior 111.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here