Primăria Peştişani recrutează un inspector pentru Biroul financiar

71

Primăria comunei Peştişani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou financiar contabil. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în ştiinţe economice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 iulie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 31 iulie 2017, ora 13.00 – proba scrisă; 2 august 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here