Primăria Padeș recrutează un polițist local și un electrician

716

Primăria comunei Padeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: polițist local debutant – Serviciul Public Poliție Locală; muncitor calificat I – electrician – Serviciul Public de Gospodărire Comunală. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de polițist local debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, permis de conducere categoria B; pentru postul de muncitor calificat I – electrician – studii medii liceale absolvite cu diplomă sau școală profesională absolvită cu diplomă, diplomă sau certificat de calificare în meseria de electrician în instalații electrice de joasă tensiune, permis de conducere categoria B, vechime necesară – fără vechime. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 11 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here