Primăria Motru recrutează şef pentru Centrul de asistenţă al persoanelor aflate în dificultate

400

Primăria Municipiului Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante, de şef serviciu – în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, respectiv în cadrul Serviciului cămin social – Centru de asistenţă pentru persoane aflate în dificultate. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată – absolvent în domeniul psihologie, asistenţă socială, şi sociologie cu vechime de minimum doi ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi ai ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum cinci ani în domeniul serviciilor sociale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4 august 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 11 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 17 august 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here