Primăria Leleşti caută şofer

314

Primăria comunei Lelești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de șofer la compartimentul transport public. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, permis de conducere pentru categoriile B, C, D şi E, atestat transport persoane, vechime ca şofer de minimum cinci ani. Termenul limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului de şofer la Primăria Leleşti este 22 aprilie, urmând ca proba scrisă a concursului să aibă loc pe 7 mai, de la ora 10.00, iar interviurile să fie susţinute pe 11 mai. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului; CV.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here