Primăria Arcani caută bibliotecar cu 9 ani vechime

725

Primăria Comunei Arcani, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante de bibliotecar, Compartimentul Cultură. Candidaţii trebuie să aibă 9 ani de vechime în câmpul muncii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii trebuie să aibă 9 ani vechime
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de bibliotecar la Compartimentul Cultură din cadrul Primăriei Arcani sunt: absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în câmpul muncii – 9 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arcani, Județul Gorj, telefon 0253/278.004.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here