Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Novaci

419

Spitalul Orăşenesc Novaci organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de: asistent medical Compartimentul CPU; asistent medical principal Compartimentul sterilizare; muncitor II bucătar Bloc alimentar. Dosarele de concurs se depun până la data de 1 august.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistent medical – Compartimentul CPU: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul Studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; minimum 6 luni vechime în specialitate. Pentru asistent medical principal – Compartimentul Sterilizare se cere: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; examen pentru obţinerea gradului de principal; minimum 5 ani vechime ca asistent medical. Pentru postul de muncitor II bucătar – Blocul alimentar este nevoie de: diplomă de absolvire a şcolii generale; certificat de calificare pentru meseria de bucătar; 3 ani vechime în meserie.

Calendarul concursului de angajare
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Orășenesc Novaci se va organiza conform calendarului următor: 01 august 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; asistent medical – Compartimentul CPU și asistent medical principal – Compartimentul Sterilizare: 10 august 2017, ora 09.00– proba scrisă; 17 august 2017, ora 09.00– proba interviu; muncitor II bucătar – Blocul alimentar: 10 august 2017, ora 12.30– proba scrisă; 17 august 2017, ora 12.30– proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, cu sediul în Novaci, str. Gruiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/466.482, interior 112.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here