Posturi vacante la Spitalul Municipal Motru

384

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: îngrijitor curăţenie: două posturi (diplomă de bacalaureat, fără vechime): un post Compartiment Cronici; un post Secţia Chirurgie generală; infirmiere: două posturi (diplomă de bacalaureat şi curs de infirmiere, fără vechime): un post Compartiment Cronici; un post Compartiment A.T.I.

Conform legislaţiei în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Municipal Motru se va organiza conform calendarului următor: 10 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 15 noiembrie 2017, ora 09.00: proba practică; 20 noiembrie 2017, ora 09.00: proba interviu.

Documente necesare pentru înscriere
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, str. Carol Davilla nr 4, Judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here