Posturi vacante la Liceul Tehnologic Bâlteni

613

Liceul Tehnologic Bâlteni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, 1/2 normă; muncitor II, 1 normă. Dosarele de înscriere se depun până pe data de 21 septembrie.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor: generale respectiv medii; nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Calendarul concursului de angajare
Concursul  pentru ocuparea posturilor vacante la Liceul Tehnologic Bâlteni se va organiza conform calendarului următor: 21 septembrie 2017, termen limită de depunere a dosarelor; 29 septembrie 2017, ora 10.00: proba practică; 02 octombrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relaţii suplimentare la Liceul Tehnologic Bâlteni, cu sediul în comuna Bâlteni, judeţul Gorj, tel. 0761248055.
M.S.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here