Posturi vacante la Liceul Tehnologic Baia de Fier

2618

Liceul Tehnologic Baia de Fier, cu sediul în Baia de Fier, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, după cum urmează: muncitor pentru întreţinere şi reparaţii- 1 post; fochist – 1 post;

Pe lângă îndeplinirea condițiilor generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale. Astfel, pentru postul de muncitor pentru întreţinere şi reparaţii se cere: vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; domiciliul stabil în localitatea Baia de Fier; certificat de calificare – electrician; fochist: nivelul studiilor: liceale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; domiciliul stabil în localitatea Baia de Fier; certificat de calificare- fochist; autorizaţie de fochist I.S.C.I.R.

Concurs în decembrie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 decembrie 2017, ora 14.00: proba scrisă; 12 decembrie 2017, ora 14.00: proba practică; 15 decembrie 2017, ora 14.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Baia de Fier, cu sediul în Baia de Fier, Strada Principală nr. 367, judeţul Gorj, tel. 0253461328. e-mail: grup_şcolar_ind_baia_de_fier@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here