Posturi vacante, la „Doina Gorjului”

434

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu, județul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: solist vocal, grad profesional II; operator imagine, treapta profesională debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de solist vocal, gradul profesional II: bărbat; să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul muzical; să fie câştigător a minimum trei trofee la festivaluri/concurs de folclor; să aibă cel puţin 4 ani vechime ca solist vocal intr-o instituţie de spectacole sau concerte; pentru postul de operator imagine, treapta profesională debutant: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cursuri de formare profesională ca operator imagine; să aibă cunoştinţe de operare calculator prelucrare imagini, montaj imagini filmate, grafică afişe spectacol).
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică; 17 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, str. Traian nr. 5, Județul Gorj, telefon 0253/216.179.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here