Posturi vacante la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu

279

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu, Judeţul Gorj va organiza concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi de îngrijitor. La concurs pot participa persoanele care au absolvit cel puţin 8 clase. Nu se cere vechime în muncă.

Dosarele de concurs trebuie depuse până la data de 18 decembrie 2015, la ora 14.00, şi trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care dovedesc nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidaţii vor susţine trei probe: o probă scrisă, una practică şi un interviu. Proba scrisă este programată pe 11 ianuarie 2016, la ora 12.00, proba practică pe 13 ianuarie 2016, tot la ora 12.00, iar interviul pe 15 ianuarie 2016, de asemenea la ora 12.00.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here