Posturi scoase la concurs în două unități de învățământ din Gorj

1370

Două unități de învățământ din Gorj organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Motru organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitoare, treapta III, iar Școala Gimnazială Nr. 1 Telești a scos la concurs postul de secretar, grad debutant (0,5 normă).

Pentru postul de îngrijitoare scos la concurs de Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Motru se cer studii generale/medii și 3 ani vechime în muncă. Data limită până la care persoanele interesate pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
Candidații vor susține o probă scrisă, programată pe 12 martie, și o probă practică, programată pe 16 martie. În ceea ce privește condițiile necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea funcției de secretar la Școala Gimnazială Nr. 1 Telești, acestea sunt: studii (obligatoriu) superioare economice sau juridice; vechimea nu este obligatorie; cursuri arhivar; cunoștințe de utilizare a următoarelor soft-uri: REVISAL, EDUSAL, SIIIR, ESOP; cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; cunoștințe de utilizare și operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 martie 2021 – proba scrisă; 12 martie 2021 – proba practică; 15 martie 2021 – proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here