Posturi de asistent vacante la spitalul din Rovinari

307

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: asistent medical generalist debutant (PL) la Compartiment Neonatologie și asistent medical generalist debutant (PL) la Secţia Medicină Internă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 17 decembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă școală postliceală sanitară (PL); vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul; certificat de membru vizat pe anul 2018.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 decembrie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 27 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 03 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Documente necesare
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc „Sf. Ştefan“ din Rovinari, Str. Jiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon: 0253/371.318, interior 154.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here