Postul managerului Ciochină de la Spitalul de Pneumoftiziologie, scos la concurs

328

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizează, în perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unității sanitare, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică. La ora actuală, acest post este ocupat de către economistul Ion Ciochină.

În toamna anului 2014, Ion Ciochină, fostul director financiar contabil al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu era singurul candidat înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager. Acesta a promovat cu brio examenul, iar pe parcursul manadatului său, spitalul a înregistrat progrese marcante.
În periada 01.02.2018-28.03.2018 se desfăşoară un nou concurs pentru postul de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu, dat fiind faptul că mandatul lui Ciochină a ajuns la final.

Condiții de desfășurare a concursului
Concursul pentru postul de manager se desfăşoară în două etape, respectiv: Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, etapă eliminatorie şi Etapa de susținere și evaluare a proiectului de management.
Pot participa la concurs persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română scris și vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, sau sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1113/2010; au o vechime de cel puţin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată/studii universitare de licență, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic; nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Termen limită pentru înscriere
Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 02.03.2018, la sediul unității sanitare publice din comuna Runcu.
Potențialii condidați intersesați vor putea efectua, în data de 15.02.2018, ora 09.00, o vizită în cadrul unității sanitare publice sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor candidaţilor.

Candidatul poate alege una din cinci teme
Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu: a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; b) siguranţa şi satisfacţia pacientului; c) managementul calităţii serviciilor medicale; d) managementul resurselor umane; e) îmbunătățirea structurii și organizării spitalului, în vederea eficientizării activităţilor.
Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând. Proiectul de management va fi elaborat și structurat asftel încât să poată fi evaluat conform următoarei grile de evaluare: Descrierea situaţiei actuale a spitalului; Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări); Identificarea problemelor critice; Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute; Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate: Scop, Obiective, Activităţi: definire, încadrare în timp – grafic Gantt, resurse necesare – umane, materiale, financiare; responsabilităţi; Rezultate aşteptate; Indicatori – evaluare, monitorizare; Cunoaşterea legislaţiei relevante.
La cererea candidaţilor, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu va pune la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum şi orice alte documente sau informaţii necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepţia acelor informaţii sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu, unitate sanitară publică al cărei management a fost transferat Consiliului Judeţean Gorj sunt afișate la sediul unității sanitare din comuna Runcu și sunt publicate pe site-ul propriu al acesteia – www.spitaldobrita.ro și pe site-ul Consiliului Județean Gorj – www.cjgorj.ro
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here