Postul de șef birou Achiziții de la DGASPC Gorj, scos din nou la concurs

324

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante de şef birou, gradul II la Biroul achiziţii publice şi contractare. Postul a mai fost scos la concurs, însă candidații nu au reușit să promoveze proba scrisă.

În urmă cu mai bine de o lună, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a organizat concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante de şef birou, gradul II, la Biroul Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale. Nu mai puțin de opt persoane s-au înscris la concurs, două dosare fiind respinse la selecție. La scris s-au prezentat patru candidați, dar niciunul nu a reușit să obțină punctajul necesar promovării acestei probe. Procedura a fost reluată. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani; absolvenţi de studii de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Calendarul concursului de recrutare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 decembrie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 16 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 19 ianuarie 2018: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedescă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, din Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 24, camera 36, judeţul Gorj, telefon 0253/212.518.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here