Postul de director financiar-contabil la Spitalul Municipal Motru, scos la concurs

916

Spitalul Municipal Motru a demarat organizarea procedurii de concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, de director financiar-contabil.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din OMS. nr. 954/2017. La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile generale sunt următoarele: au domiciliul stabil în România; nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, în profil economic; au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 23 martie 2021, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 23 martie 2021, ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15 martie 2021, ora 14.00. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae; proiectul de specialitate; chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 200 de lei (ce se va achita la casieria unității).Concursul se organizează la sediul Spitalului Municipal Motru, strada Carol Davilla nr. 4 și va cuprinde următoarele probe de evaluare: test – grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; interviul de selecţie. Testul–grilă/Lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore. Subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul–grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here