Post vacant la Universitatea „Constantin Brâncuşi”

171
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de şofer I (G) la Secretariat Rectorat. Dosarele se depun până la data de 15 octombrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească și condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, dar și condiţiile specifice: nivelul studiilor: generale; carnet de conducere, categoriile: B, D; certificat de pregătire profesională a conducătorilor auto, categoria D.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 octombrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 23 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 23 octombrie 2018, ora 12.00: proba practică; 25 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Documente necesare la înscriere
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedescvechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, din Strada Unirii nr. 36, județul Gorj, telefon 0253/223.971.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here