Post vacant la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

344

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inginer, gradul profesional IA la Birou Tehnic. Candidații trebuie să aibă cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate (studii tehnice); 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Concurs în iunie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 mai 2017, ora 13.30: data limită pentru depunerea dosarelor; 08 iunie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 13 iunie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar  care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, având sediul în Târgu Jiu, str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253237803 interior 307.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here