Post vacant la Spitalul de Pneumoftiziologie

345

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 6 iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu sunt: adeverinţă din care să rezulte promovarea în gradul de asistent medical în specialitatea medicină generală; minimum 6 luni vechime în specialitate.

Calendarul concursului de angajare
Concursul pentru ocuparea postului de asistent medical generalist, vacant la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu, se va organiza conform calendarului următor: 06 iulie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 13 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 19 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare, abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se potobţine la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu cu sediul în Comuna Runcu şi la numărul de telefon 0253278691, Biroul RUNOS.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here