Post vacant, la Spitalul de Pneumoftiziologie

274

Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu organizează, în conformitate cu prevederile H.G.R. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Dispoziţiei nr. 876/2014 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor emis de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, concurs/examen pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical generalist, nivel studii S/PL, în Secția Pneumologie II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice…
Cei care doresc să participe la concursul organizat de către Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu trebuie să dețină adeverință sau alt act administrativ din care să rezulte promovarea în gradul de asistent medical în specialitatea medicină generală și să aibă studii superioare sau postliceală.

Calendarul concursului
Proba scrisă pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical generalist, nivel studii S/PL, în Secția Pneumologie II. va avea loc în data de 12.07.2018, ora 10.00, iar interviul are loc în data de 17.07.2018, ora 10.00. Locul de desfăşurare a concursului ( proba scrisă şi interviu ) este la sediul unităţii, sala de ședințe, etajul II. Data limită până la care se pot depune dosarele este 29.06.2018, ora 15.00, la sediul unității, la secretariatul unității, etajul I.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here