Post vacant la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru

1026

Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacantă, de administrator financiar de patrimoniu I.

Pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea acestei funcţii, candidaţii trebuie să aibă studii superioare în domeniul economie, deprinderi în utilizarea soft-urilor specifice activităţii de contabil şi să fi exercitat funcţia de economist pe o perioadă de minimum zece ani. Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 15 mai, ora 12:00, şi trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidaţii vor susţine două probe. Cea scrisă este programată pe 26 mai, iar interviul pe 28 mai.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here