Post vacant la Primăria Novaci

381

Primăria oraşului Novaci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Cadastru, Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Candidaţii îşi pot depune dosarele de concurs la sediul administraţiei publice locale până la data de 2 iunie, ora 15.00. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru ziua de 15 iunie, ora 10.30, iar interviurile vor avea loc pe 18 iunie, la ora 11.00.
Candidaţii care îşi doresc funcţia de referent superior la Primăria Novaci trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, condiţiile specifice de participare la concurs sunt următoarele: vechime de minimum nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalent în domeniul agricol; cunoştinţe operare PC (se va prezenta un atestat în acest sens); abilităţi de comunicare.
Documentele necesare dosarului de participare la concursul de recrutare: copie după actul de identitate; formular de înscriere; copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Potrivit anunţului publicat în Monitorul Oficial, copiile după actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei angajatoare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here