Post vacant la Oficiul Judeţean de Cadastru

339

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante de şef birou gradul II – Biroul Fond Funciar din cadrul Serviciului Cadastru. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre; studii universitare de masterat în domeniul drept funciar, publicitate imobiliară, cadastru, geodezie, topografie sau topografie minieră; vechime în specialitate de minimum 6 ani şi 6 luni; posesor al permisului de conducere categoria B, de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 aprilie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 24 aprilie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 28 aprilie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

  1. Si celalalt post? Cel de consilier debutant? Sau l-au dat deja aluia, Luca, asa cum se lauda dumnealui, chiar daca n-a fost in stare sa ia concursul!?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here