Post vacant la o școală gimnazială

294

Şcoala Gimnazială Ciuperceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitor şcoală, 0,25 normă, treaptă profesională I. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 24 octombrie 2016.

La concurs pot participa doar persoanele care au absolvit minimum 10 clase și au domiciliul stabilit în comuna Ciuperceni. Nu este necesară vechime. Cei interesați au termen până pe 24 octombrie pentru a-și depune la sediul unității de învățământ dosarele de înscriere, care trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Concursul va consta în susținerea a două probe: o probă practică, programată pe 1 noiembrie, și un interviu, programat pe 2 noiembrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here