Post vacant la o școală din comuna Vladimir

113

Şcoala Gimnazială nr. 1, cu sediul în satul Andreeşti nr. 1, comuna Vladimir, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante, de îngrijitor. Dosarele de concurs se depun până la data de 26 octombrie 2018, ora 14.00.

Conform legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuţie, temporar vacante, de îngrijitor la Școala nr 1 din Vladimir sunt: studii (obligatoriu): gimnaziale; cunoştinţe privind normele generale de protecţie şi securitate în muncă; abilităţi de relaţionare, de comunicare şi muncă în echipă.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 octombrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 29 octombrie 2018, ora 13.30: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arate îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relații suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială nr. 1, cu sediul în satul Andreeşti nr. 1, comuna Vladimir, judeţul Gorj, telefon 0253230165, fax 0253230165.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here