Post vacant la Edilitara Târgu Jiu

2692

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, la data de 05.07.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de Funcționar administrativ, în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 28.06.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

  1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exercițiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat;

– cunoștințe operare Microsoft Office (Excell, Word).

  1. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă;
  • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

14.06.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

28.06.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

05.07.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa după soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale după soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here