Post vacant la Consiliul Județean Gorj

325

Consiliul Județean Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul activităţi suport, Serviciul pentru transport public judeţean şi activităţi suport, Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură drumuri publice şi transport public judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. 7 august 2018 este termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii gimnaziale/profesionale/liceale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie – minimum 6 luni; experienţă profesională în funcţia de îngrijitor – minimum 6 luni.

Calendarul concursului de angajare
Concursul organizat de Consiliul Județean se va desfășura conform calendarului următor: 07 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 20 august 2018, ora 10.30: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, din Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236, telefon 0372/531.236.
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here