Post vacant la Colegiul Tehnic “Henri Coandă”

395

Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu-Jiu va organiza, luna viitoare, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de tehnician atelier şcoală 0,5 normă.

Pentru acest post se cer studii medii – postliceale de specialitate, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 4 mai 2015. Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la examen adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidaţii vor trebui să treacă de două probe, o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă este programată pe 12 mai, iar interviul pe 14 mai.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here