Post vacant la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

620

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor I – M. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 4 septembrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații trebuie să aibă studii generale sau medii.

Calendarul concursului de angajare
Concursul, organizat de  Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu,  se va desfășura conform calendarului următor: 4 septembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor; 6 septembrie 2018, ora 09.00: proba practică și 7 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu, tel. 0253.214.716.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here