Post vacant la Colegiul Național ,,Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești

4567

Colegiul Național ,,Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești organizează testare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a catedrei cu specializarea filosofie, logică și argumentare, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului. Cei interesați se pot înscrie la concurs în perioada 18 – 20 ianuarie 2021. Proba scrisă se va susține în specializările postului, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: cerere de înscriere, copie de pe cartea de identitate sau buletin, copii de pe certificatele de naștere și căsătorie pentru solicitanții care și-au schimbat numele, copii de pe actele de studii și foaia matricolă, adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul), copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților, avizul medical din care să rezulte că sunt apți pentru a preda în învățământ, cazier judiciar, declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu au fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar curent. Testarea va consta în interviu și lucrare scrisă și se va desfășura conform următorului calendar: 18 – 20 ianuarie 2021 – înregistrarea dosarelor, 21 ianuarie – lucrare scrisă și interviu, 21 ianuarie – afișare rezultate, 22 ianuarie – înregistrare și soluționare contestații, afișare rezultate finale.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here