Post vacant de șofer la Clubul Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”

598

Clubul Sportiv “Jiul Rovinari 2016” din Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de şofer I, normă A – Compartiment Sportiv. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvenţi studii generale sau absolvenţi studii medii cu diplomă de bacalaureat; atestat transport persoane, în termen de valabilitate; vechime şofer de minimum 3 ani; permis de conducere valabil pentru categoria D. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 ianuarie 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 28 ianuarie 2019, ora 11.00 – proba scrisă; 31 ianuarie 2019, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here