Post vacant de șef la Edilitara Târgu Jiu

2172

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de șef birou în cadrul Biroului Devize – Secția Reparații Întreținere Străzi.

Postul este cu normă întreagă și pe durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 09.06.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și
curriculum vitae.

Condiții de participare la concurs:

– sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în inginerie sau economie, în domeniul mecanică/instalații/electrotehnic/construcții/economic;
– cunoștințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Autocad, Matcad, Doclib Windoc;

– cunoașterea bună a programelor de grafică și desen;

– vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani;

–  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:
• selecția dosarelor de înscriere;

  • proba scrisă;
  • interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

– 09.06.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

– 20.06.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise.

– susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea „Cariere”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here