Post vacant de secretar, scos la concurs de UCB Târgu-Jiu

1641

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție temporar vacante de secretar facultate II (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii superioare, absolvite cu diplomă de licență (sau echivalente: diplomă de licență și diplomă de master în domeniul studiilor de licență pentru absolvenții studiilor universitare Bologna); domeniul studiilor: științe inginerești, științe economice, științe juridice, științe administrative; vechime în studii superioare – minimum 7 ani; vechime în activitatea de secretariat – minimum 3 ani; alte competențe: cunoștințe operare PC, cunoașterea limbii engleze (nivel mediu).Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 martie 2020, ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor; 18 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă – la sediul rectoratului, din Bd. Republicii nr. 1; 18 martie 2020, ora 14.00 – proba practică – la sediul rectoratului, din Bd. Republicii nr. 1; 20 martie 2020, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here