Post vacant de referent, scos la concurs de Primăria Drăguțești

1233

Primăria comunei Drăguțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului aferent funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Asistență Socială. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice de execuție vacante sunt: – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 martie 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 16 martie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 19 martie 2021, ora 11.00 – proba de interviu. Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here