Post vacant de inspector, scos la concurs de Primăria Dănciulești

1192

Primăria comunei Dănciulești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Secretariat și Arhivare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dănciulești.

Proba scrisă a concursulul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad professional superior, va avea loc la sediul Primăriei Dănciulești, în data de 15 februarie 2021, ora 09.00, urmând ca data și ora probei de interviu să fie comunicate ulterior candidaților. Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice de execuție sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiințe economice; vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; curs absolvit în specializarea resurse umane. Totodată, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alineat 1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here