Post vacant de inspector, la Primăria Peștișani

1255

Primăria comunei Peștișani organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Birou Financiar-Contabil. Concursul de recrutare constă în trei probe succesive după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; proba scrisă, în data de 3 decembrie 2020 – ora 10.00; interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.Dosarele de înscriere la concursul de recrutare pentru acest post se depun până pe 24 noiembrie, ora 16.00, la secretarul comisiei de concurs, din cadrul Primăriei comunei Peștișani. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here