Post vacant de inspector, la Evidența Persoanelor Târgu-Jiu

611

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Stare Civilă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice – specializarea drept; cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel), dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii, nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 octombrie 2020 – termenul limită de depunere a dosarelor la sediul DPCLEP Târgu-Jiu; 9 noiembrie 2020, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior, însă se va susține într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data susținerii examenului scris.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here